ਤੂੰ ਵੋਟ ਐਂ

ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਐਂ,
ਬੀਬਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਐ।
ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਐਂ
ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਂ ਐ
ਨਾ ਸਿੱਖ ਐ
ਬੱਸ ਵੋਟ ਐਂ
ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਐ ।
ਨਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ
ਨਾ ਤੂੰ ਰੂਹ
ਨਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਇਆ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਕ ਵੋਟ ਐਂ ।
ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੋਟ ਐ ।
ਨਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ
ਨਾ ਹੀ ਬਾਪੂ
ਨਾ ਤੂੰ ਵੀਰਾ
ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਓਟ ਐ ।
ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਕ ਵੋਟ ਐਂ ।
ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੋਟ ਐ ।
ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਗੀਰ ਹੈ ਸਾਡੀ,
ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋਰ ਐ।
ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ
ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸਾਡੀ ਟੌਰ ਐ ।
ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਕ ਵੋਟ ਐਂ ।
ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਐ ।
ਸ਼ਰਧਾਲੁ ਤਾਂ ਤੂ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦੈਂ
ਸਾਡਾ ਤਾ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਾ,
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੀ ਸੱਚ ਐ
ਬੇਅਦਬ ਬੜਾ ਬੱਦਤਮੀਜ਼ ਐ,
ਜੋ ਖਿਲਾਫਤ ਸਾਡੀ ਕਰਦਾ ਐਂ।
ਨਾ ਭੁੱਲ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਐਂ ,
ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਕ ਵੋਟ ਐੰ…
ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਕ ਵੋਟ ਐੰ….

Published by Ankush Sharma

I am M.Sc (chemistry ) from Punjabi University Patiala. I am a science teacher with expertise in chemistry, with 8 years of experience in teaching. Writing and blogging is my hobby, I write whenever I am free. I am constantly working on creating a new and easy way of learning the tough things in an effective way. I am constantly working to make authentic and reliable information to be shared with my students and widen the horizons of knowledge.

3 thoughts on “ਤੂੰ ਵੋਟ ਐਂ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: