ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ

ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਜਹਾਨ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ,ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਏਸ ਕਦੇ ਓਸ ਪਾਰ।ਕਿਉੰ ਨਾਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ,ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ,ਉਹ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰਉਹ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ।

Why we add coolent in the radiator of car ?

How does a radiator of car works? We all are familiar with the coolent that is normally used in radiators but many of us will admit that they don’t know how it works. Well, being a chemistry geek here I will discuss how it works. Ethylene glycol is the liquid that is widely used in

Continue reading

How to live a stress-free life……

“𝘋𝘳𝘪𝘯𝘬 𝘸𝘢𝘵𝘦𝘳 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘩𝘰𝘳𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘳𝘪𝘯𝘬. 𝘛𝘩𝘦 𝘩𝘰𝘳𝘴𝘦 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘥𝘳𝘪𝘯𝘬 𝘣𝘢𝘥 𝘸𝘢𝘵𝘦𝘳.𝘓𝘢𝘺 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘣𝘦𝘥 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘢𝘵 𝘴𝘭𝘦𝘦𝘱𝘴.𝘌𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘳𝘶𝘪𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘩𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘶𝘤𝘩𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘢 𝘸𝘰𝘳𝘮.𝘉𝘰𝘭𝘥𝘭𝘺 𝘱𝘪𝘤𝘬 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘶𝘴𝘩𝘳𝘰𝘰𝘮 𝘰𝘯 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘴𝘦𝘤𝘵𝘴 𝘴𝘪𝘵.𝘗𝘭𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘦𝘦 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘨𝘴.𝘉𝘶𝘪𝘭𝘥 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘩𝘰𝘶𝘴𝘦 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘯𝘢𝘬𝘦 𝘴𝘪𝘵𝘴 𝘵𝘰 𝘸𝘢𝘳𝘮 𝘪𝘵𝘴𝘦𝘭𝘧.𝘋𝘪𝘨 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘧𝘰𝘶𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯

Continue reading

ਤੂੰ ਵੋਟ ਐਂ

ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਐਂ,ਬੀਬਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਐ।ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਐਂਨਾ ਮੁਸਲਮਾਂ ਐਨਾ ਸਿੱਖ ਐਬੱਸ ਵੋਟ ਐਂਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਐ ।ਨਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾਨਾ ਤੂੰ ਰੂਹਨਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਇਆਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਕ ਵੋਟ ਐਂ ।ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੋਟ ਐ ।ਨਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਨਾ ਹੀ ਬਾਪੂਨਾ ਤੂੰ ਵੀਰਾਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ

Continue reading

What is aldol Condensation ?

Ald + ol Ald- Aldehyde ; ol – Alcohol. As the name suggests , this is a type of reaction which involve the formation of such a molecule which have “alcohol and aldehyde” functional groups.

Yes She loves me …

In response to #weekly challange 167 #keepitalive , word “nuance” 38 words poem. https://sammiscribbles.wordpress.com/2020/07/25/weekend-writing-prompt-167-nuance/ Although many deuties Are there To do. She wins my heart Without any clue. We are two pictures, back to back Pasted with a glue. I can guess her Every nuance And she knows my every hue… © Ankush Sharma 2020

Hope

Hope leads us gently into the Light when all feels lost and darker than night. Hope comforts us along the way as fears release and drop away. Hope frees us from hells we sometimes create- mistaken beliefs about God and our Fate. Hope brings us back to where Life is Love shining eternally ‘here’ and

Continue reading

Trial & Error

Devastating The word that i choose wisely to describe what i feel right now, so exhausted. Actually i was got some though about my life and dream. How will i survive this one more than yesterday. One of the cases brought to me was yesterday, i had written my essay about how sick ‘religious’ aplied

Continue reading

Miracles are beneficial, but to whom ??

Hello guys today I am sharing a very interesting and common topic, “The miracles”. So firstly i would like to bring your attention towards what we’ve learnt from our past experiences. Most of us will admit that they have listened fairy tales, in which lot of magic and fiction was present . We are made

Continue reading

ਪਾਠ 2

ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬ,  ਖਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । 1. ਤਿੰਨੋ ਪਰਖਨਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਪਾਓ । 2. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। 3. ਜਿਸ ਪਰਖਨਲੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਾਲ ਤੋਂ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਖਨਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਹੈ। 4. ਹੁਣ

Continue reading

The world of words

The world interact in words, Either lonely or in herds. Everything is hidden in the words. Michael to Michelle, Ria to Raj, Ivanovich to Sytzeff, From kind to bluff, Good or bad stuff, From sparrow to thunder-birds Everything is hidden in words. You know when we talk Its the words that only walk. You and

Continue reading