ਪਾਠ 10

page number 181 1  ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ  ।ਉੱਤਰ :- ਅਵਤਲ  ਦਰਪਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਰਪਣ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ  ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 2 ਇਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ  ਦਾ ਵਕਰਤਾ  ਅਰਧ ਵਿਆਸ  20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ  ਉਸ ਦੀ ਫੋਕਸContinue reading “ਪਾਠ 10”

What are the factors that affect Vapour Pressure?

1.Temperature :- With increase in temperature the rate of vaporization also increase thus it creates more pressure. Moreover with increase in temperature the kinetic energy of the vapours also increase. 2. Nature of liquid:- The liquids with lower inter-particulate attractions have high vapour pressure as the formation of vapours is easy . Like acetone isContinue reading “What are the factors that affect Vapour Pressure?”

Why is breaking of C-H bond given more preference over C-C bond though the bond energy of the latter is less than the first one?

In case of hydrocarbons , the c-c bond is normally safe due to following two reasons :- Difference between the electronegativity of Carbon and Hydrogen. Due to this reason the electrons of the shared pair stays closer to the C-atom which makes it easy to break the C-H bond and release hydrogen as hydronium ionContinue reading “Why is breaking of C-H bond given more preference over C-C bond though the bond energy of the latter is less than the first one?”

What are the tricks to learn reaction of sodium carbonate with hydrochloric acid?

There is a trick in learning this reaction I will make it very easy for you to learn and rewrite. Firstly see the reaction:- Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O Tricks to learn:– Firstly see the formula of carbonate its CO3 , this will be converted into CO2 , One oxygen ofContinue reading “What are the tricks to learn reaction of sodium carbonate with hydrochloric acid?”

what is valency ? how to calculate it?

Valency :- “It is the combining capacity of an atom”. it also indicates the number of electrons that can be gained , lost or shared . It decides that how many bonds can be formed, it gives the idea of molecule formation and the type of bond formed. calculation of valency is a simple taskContinue reading “what is valency ? how to calculate it?”

Full explanation of mole concept.

The word mole means pile up . This concept originated from a simple problem that was faced by the scientists to calculate the reactions. they needed a concept that could relate number of molecules with the weight. A mole of a substance is equal to as many molecules of that substance as there are numberContinue reading “Full explanation of mole concept.”