ਪਾਠ 10

page number 181 1  ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ  ।ਉੱਤਰ :- ਅਵਤਲ  ਦਰਪਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਰਪਣ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ  ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 2 ਇਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ  ਦਾ ਵਕਰਤਾ  ਅਰਧ ਵਿਆਸ  20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ  ਉਸ ਦੀ ਫੋਕਸContinue reading “ਪਾਠ 10”