ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ

No comments

ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਜਹਾਨ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ,
ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਏਸ ਕਦੇ ਓਸ ਪਾਰ।
ਕਿਉੰ ਨਾਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ,
ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ
ਉਹ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.