ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ

ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਜਹਾਨ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ,
ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਏਸ ਕਦੇ ਓਸ ਪਾਰ।
ਕਿਉੰ ਨਾਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ,
ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ
ਉਹ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ।

Published by ankushmaster

I am M.Sc (chemistry ) from punjabi university. I am a science teacher with expertise in chemistry, with 8 years of experiance in teaching. i am getting a handsome salary , now i wish to help out the people who need me UNCONDITIONALLY. and I am constantly working on creating a new and easy way of learning the tough things in an effective way. I am constantly working to make authentic and reliable information to be shared with my students and widen the horizons of knowledge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: